Privacy Policy

Privacy binnen psychologiepraktijk Martine Spijker

Behoudens de beroepsmatige privacy, tekenen cliënten –desgewenst- een privacy verklaring van de NZA, Nederlandse Zorg Autoriteit, die voorkomt dat gegevens door de overheid opgevraagd kunnen worden.
Deze verklaring geeft aan dat u er uit oogpunt van bescherming van uw persoonlijke levenssfeer bezwaar tegen heeft, dat uw gegevens als bedoeld in artikel 5 van de Regeling ‘Verplichte aanlevering minimale dataset curatieve GGZ’, aan een centraal systeem (DIS) worden geleverd.

 
Privacy Policy Persoonsgegevens
Iedere psycholoog is verplicht een dossier en administratie bij te houden. Hierin leg ik een aantal gegevens vast, zoals onder meer naam, adres, geboortedatum, BSN nummer, huisarts, medicijngebruik, vragenlijsten en verwijsbrieven. Ook de gegevens over het verloop van de behandeling en afgenomen diagnostische testen worden hierin bewaard.

 

AVG
Psychologiepraktijk Martine Spijker hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

–   uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.

–   verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

–   vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

–   passende technische en/of organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

–   geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, en u daar toestemming voor hebt gegeven.

–   op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op wil wijzen en deze zal respecteren.

 

Waarvoor worden er binnen psychologiepraktijk Martine Spijker persoonsgegevens verwerkt?
Uw persoonsgegevens worden door psychologiepraktijk Martine Spijker verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

–   Psychologische behandeling, op de cliënt afgestemd

–   Administratie (EPD)

–   Effectmeting (ROM)

–   Declareren van vergoede zorg bij de gemeente (jeugd) of ziektekostenverzekering (volwassenen)

–   Boekhouding

 

Verstrekking aan derden
De psycholoog heeft  geheimhoudingsplicht tegenover derden. Wel kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met derden indien u hier toestemming voor geeft.
De psycholoog mag alleen in noodsituaties de geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. Dit is dan wettelijk verplicht en toegestaan.
Uw huisarts heeft u verwezen en vraagt om in grote lijn op de hoogte te worden gesteld van het beloop van de behandeling en eventuele adviezen. Dit gebeurt in overleg en wordt bij aanmelding besproken.

Minderjarigen
Ik verwerk alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. In geval van scheiding en gedeeld gezag moeten beide ouders toestemming geven.

Bewaartermijn WBGO
Op uw dossier is de WGBO (Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst) van toepassing. Dossiers moeten volgens deze wet 15 jaar bewaard worden, en worden daarna vernietigd.

Beveiliging
De praktijk heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens  te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens
Niemand anders dan u zelf mag uw dossier inzien. Anderen mogen uw dossier alleen inzien, als u schriftelijk toestemming geeft. U kunt deze toestemming later ook weer blokkeren U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van u hebben.

 

–          Inzage 

U heeft recht om de gegevens in te zien, die over u of uw kind worden bijgehouden, tijdens of na afronding van de behandeling. Er zijn hierbij wel beperkingen. Ouders mogen het dossier van hun kinderen, jonger dan twaalf jaar, inzien. Tussen twaalf en zestien jaar kunnen zowel ouders als kind inzage krijgen; een kind kan wel bezwaar maken tegen inzage. Vanaf zestien jaar heeft cliënt een zelfstandig recht op inzage.
Het dossier is eigendom van de Psychologiepraktijk Martine Spijker,  u kunt het dossier dus niet meenemen. U kunt wel een kopie krijgen van het dossier of van gedeelten van het dossier. De psycholoog kan u in dit geval wel een vergoeding vragen voor de kosten.

 

–          Rectificatie

Als er volgens u gegevens zijn, die niet juist zijn, of verouderd of onvolledig, dan kunt u vragen aan de psycholoog om deze gegevens te verbeteren. Deze vraag moet u schriftelijk doen en uw psycholoog is verplicht binnen twee maanden te reageren. Als uw psycholoog geen gegevens wil verbeteren, dan is zij verplicht aan te geven waarom. U kunt ook gegevens aanvullen, uw psycholoog is verplicht deze gegevens aan het dossier toe te voegen.

 

–          Verwijdering

U kunt ook vragen bepaalde gegevens of alle behandelgegevens te verwijderen. In het laatste geval blijft dan in uw dossier alleen de schriftelijke verklaring over het verwijderen van de behandelgegevens achter.

 

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Vragen
Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact op!